Prezes sądu ma szerokie możliwości i jest osobą wpływową. Jego zadaniem jest między innymi powoływanie przewodniczących konkretnych wydziałów w danej organizacji wewnętrznej sądu powszechnego. Jakie ma funkcje oraz kto go powołuje? Czy jest możliwe, by odwołać prezesa sądu powszechnego i jak to zrobić? Oto odpowiedź na te pytania!

Funkcje prezesa sądu

Prezes sądu jest osobą, która odpowiada przede wszystkim za właściwe funkcjonowanie codzienne organizacji. Kieruje sądem wszędzie tam, gdzie sprawy nie są zastrzeżone dla dyrektora sądu oraz trzyma pieczę nad wewnętrznym działaniem właściwym danej jednostki. Jest naturalnym i formalnym zwierzchnikiem pracowników sądu, a więc nie tylko sędziów, ale także referendarzy czy asystentów sędziów. Jest to osoba, która powierza sędziom oraz referendarzom stanowiska w sądzie, kształtuje treść stosunku służbowego sędziów oraz dokonuje analizy orzecznictwa. Ma ponadto prawo do odmowy przyjęcia środka odwoławczego, gdy ten jest niedopuszczalny oraz może wyznaczać obrońcę z urzędu.

hammer

Proces powoływania prezesów sądów

W przypadku najwyżej postawionego sądy apelacyjnego, mamy do czynienia z powołaniem prezesa sądu przez Ministra Sprawiedliwości. Dokonuje się go spośród sędziów tegoż sądu po zasięgnięciu opinii Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji. Sędzia wybrany na prezesa ma sześcioletnią kadencję. By mógł znów objąć prezesostwo musi odczekać 6 lat po poprzedniej kadencji.
W przypadku prezesów sądu okręgowego znów mamy od czynienia z kwestią powoływania sędziów przez Ministra Sprawiedliwości spośród sędziów danego sądu. W opinii do wyboru konkretnej osoby Minister powinien zasięgnąć opinii Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu oraz prezesa odpowiadającemu sądowi okręgowemu sądu apelacyjnego. Podobnie jak w przypadku prezesa sądu apelacyjnego, tutaj także kadencja trwa 6 lat z karencją przed następną wynoszącą 6 lat.
W przypadku prezesów sądów najniższych szczeblem ważności, a więc sądów rejonowych prezes nie jest wybierany przez Ministra Sprawiedliwości, a przez prezesa sądu apelacyjnego. Wyboru dokonuje się spośród sędziów tegoż sądu, bądź sądu okręgowego, po zapoznaniu się z opinią Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego oraz prezesa odnoszącego się do danego sądu rejonowego sądu okręgowego. Jeśli chodzi o kadencję to trwa ona 4 lata, a jeden sędzia może pełnić ten urząd maksymalnie przez lat 8, jednak liczonych z przerwami.
Potrzebujesz pomocy prawnej? Sprawdź:
https://szymalazaremba.pl/uslugi/obsluga-prawna-firm-wroclaw/
https://szymalazaremba.pl/uslugi/prawo-karne-gospodarcze-wroclaw/

podpis

Odwołanie prezesów sądów powszechnych

Odwołania prezesa sądu może dokonać Minister Sprawiedliwości jeśli prezes narusza wyraźnie obowiązki lub zachowuje się nielicująco z powagą urzędu. Jednak Minister musi zasięgnąć opinii Krajowej Rady Sądownictwa, która musi wyrazić zgodę na odwołanie.
Jak więc widać Minister nie może odwoływać sędziów ze stanowiska prezesa samodzielnie, jednak w przypadku wyboru ma większe pole do popisu. Władza sądowa jest jednak wzajemnie się kontrolująca, dlatego przy wyborze konkretnego prezesa zawsze udział musi wziąć prezes sądu wyższego oraz zgromadzenie sędziów z danego szczebla.